Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego

Uchwała w sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2017 Rokiem Reformacji
UCHWAŁA NR V/12/1/2015
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z dnia 21 września 2015 r.
w sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2017
Rokiem Reformacji

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1392) w związku z § 18 a ust. 2 pkt 1 Statutu Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się rezolucję w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Reformacji, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Grzegorz WolnikZałącznik do Uchwały Nr V/12/1/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 21 września 2015 r.

Rezolucja w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Reformacji 31 października 1517 roku Marcin Luter ogłaszając w Wittenberdze swoje 95 tez przeciwko praktyce odpustów dał początek Reformacji. W 2017 roku będziemy obchodzić 500. rocznicę tego brzemiennego w skutki wydarzenia.

Sejmik Województwa Śląskiego postanawia upamiętnić tę rocznicę i ogłosić rok 2017 Rokiem Reformacji. W ten sposób pragniemy wyrazić szacunek wobec wszystkich mieszkańców województwa śląskiego wyznania ewangelicko-augsburskiego, zgromadzonych w dwóch diecezjach: cieszyńskiej i katowickiej, a także wspomnieć ich wkład w kulturę i duchowość regionu.

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego (pdf)