Richard Holtze

1824 - 1891

Urodził się 9 lutego 1824 r. w Bełku k/Rybnika, jako syn inspektora ekonomicznego Friedricha Holtze i Apolonii z d. Schillerwein. Uczęszczał do gimnazjum w Raciborzu oraz ukończył studia ogólne oraz medycynę na uniwersytecie we Wrocławiu. W 1851 r. osiadł w Katowicach, gdzie otworzył praktykę lekarską. W 1854 r. ożenił się z Berthą Grundmann, córką Friedricha Wilhelma Grundmanna – tajnego radcy górniczego. Małżeństwo doczekało się 8 dzieci.

Holtze aktywnie włączył się w działania na rzecz Katowic, czego wynikiem było nadanie im praw miejskich 11 września 1865 r. Został też przewodniczącym pierwszej Rady Miejskiej i na tym stanowisku pozostał aż do śmierci. Aktywnie uczestniczył w życiu gminy ewangelickiej – obejmował stanowisko wiceprzewodniczącego Ewangelickiej Gminnej Rady Kościelnej (Gemeindekirchenrat). Był współzałożycielem i czynnym członkiem kilkunastu stowarzyszeń, m. in. Związku Gimnastycznego (Turnverein), Związku Przemysłowego (Gewerbeverein), Towarzystwa Muzycznego (Musikverein) i Meisterowskiego Towarzystwa Śpiewaczego (Meisterische Gesangverein). W 1869 r. założył również lożę wolnomularską (Loge zum Licht im Osten), której przewodniczył. Duży wkład miał Holtze w tworzenie katowickiego gimnazjum. W 1872 r. przyznano mu tytuł radcy sanitarnego. Od 1875 r. do 1891 r. był posłem do Sejmu Prowincji Śląskiej, a w latach 1877–1883 posłem do sejmu pruskiego z ramienia Partii Narodowo-Liberalnej. Wynikiem zaangażowania Holtzego w sprawy miasta było wydanie w 1871 r. pierwszej monograficznej pracy dotyczącej historii Katowic – Die Stadt Kattowitz. Eine kulturhistorische Studie. W 1871 r. został odznaczony Orderem Korony 4 klasy z krzyżem genewskim, a w 1890 r. Orderem Korony 3 klasy.

W 1881 r. po śmierci żony, ponownie wziął ślub – z Bertą Müller.

Richard Holtze zmarł nagle na atak serca 27 stycznia 1891 r. Został pochowany na nieistniejącym obecnie cmentarzu ewangelickim. Skwer w tym miejscu obecnie nosi jego imię.

opr. Joanna Kałuska